Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Chứng nhận kiểm nghiệm Mountain Fresh
Máy lọc nước Mountain Fresh Canada đạt chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: WSH tại Canada, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Quatest 3, Viện Pasteur TP.HCM ...


Kết quả kiểm nghiệm tại WSH Labs-Công ty phân tích nước chuyên nghiệp tại Canada từ năm 1979.

Xem online

Download PDF


Kết quả giám định theo quy định QCVN 6-1:2010/BYT tại Quatest 3.

Xem online

Download PDF


Kết quả thử nghiệm vi khoáng tại Quatest 3.


Xem online

Download PDF


Kết quả kiểm nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM.


Xem online

Download PDF