Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Bảo hành & Bảo trì Mountain Fresh

24/02/2018 - Bảo hành & Bảo trì

Công ty Mountain Fresh Canada Ltd. ủy quyền cho Công ty Cổ phần Techca bảo hành và bảo trì cho tất cả khách hàng đang sử dụng sản phẩm Máy lọc nước Mountain Fresh Canada tại Việt Nam.

Bảo hành & Bảo trì Air Sniper

06/02/2018 - Bảo hành & Bảo trì

Công ty Alpine Innovative Research ủy quyền cho Công ty Cổ phần Techca bảo hành và bảo trì cho tất cả khách hàng đang sử dụng sản phẩm Máy diệt khuẩn làm sạch không khí Air Sniper tại Việt Nam.