Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Lịch sử hình thành

Techca - Nhà phân phối các giải pháp lọc nước và lọc không khí công nghệ độc quyền từ Canada & Mỹ, là công ty thành viên của Alpine Invovative Research - AIR, và AIR là công ty trực thuộc tập đoàn Innovative Manufacturing Source Inc - IMS, một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất tại Canada.

Giá trị cốt lõi

Mục tiêu của Techca là trở thành nhà cung cấp các giải pháp lọc nước và lọc không khí công nghệ hàng đầu từ các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến trên thế giới nhằm hỗ trợ, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe con người mỗi ngày.

KHÁCH HÀNG